KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI

1. Unutulmaz Besicilik Et ve Gıda Üretim Ticaret Pazarlama Limited Şirketi tarafından kişisel verilerin korunmasına yönelik yöntem ve süreçlere ilişkin esasları belirtilmektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

2. İşbu Politikada geçen tanımlar aşağıdaki anlamları ihtiva eder;

“Açık Rıza” Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

“Anonim Hale Getirme” Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

“Aydınlatma Yükümlülüğü” Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında Veri Sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, Veri Öznesine KVKK Madde 10 kapsamında bilgi vermesine ilişki yükümlülüğünü ifade eder.

“Kişisel Veri” Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder (işbu Politika kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi uygun olduğu ölçüde aşağıda tanımlanan “Özel Nitelikli Kişisel Verileri de kapsayacaktır).

“Kişisel Veri İşleme” Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

“Kurul” Kişisel Verileri Koruma Kurulunu ifade eder.

“Kurum” Kişisel Verileri Koruma Kurumunu ifade eder.

“KVKK” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ifade eder.

“KVK Düzenlemeleri” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kişisel Verilerin korunmasına yönelik ilgili diğer mevzuatı, düzenleyici ve denetleyici otoriteler, mahkemeler ve diğer resmi makamlar tarafından verilen, bağlayıcı kararları, ilke kararlarını, hükümleri, talimatları ile verilerin korunmasına yönelik uygulanabilir uluslararası anlaşmaları ve diğer her türlü mevzuatı ifade eder.

“KVK Prosedürleri” Şirketimizin ve çalışanların, işbu Politika kapsamında uyması gereken yükümlülükleri belirleyen prosedürleri ifade eder.

“Özel Nitelikli Kişisel Veri” Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

“Silme veya Silinme” Kişisel Verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini ifade eder.

“Veri İşleyen” Veri Sorumlusu tarafından yetki alarak, Veri Sorumlusu adına Kişisel Verileri İşleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

“Veri Öznesi” Kişisel Verileri Şirket tarafından veya Şirket adına işlenen tüm gerçek kişileri ifade eder.

“Veri Sorumlusu” Kişisel Verilerin İşleme amaçları ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu bulunan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

“Yok Etme” Kişisel Verilerin, hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade eder.

3. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), Unutulmaz Besicilik Et ve Gıda Üretim Ticaret Pazarlama Limited Şirketi (“Şirket”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verileri korumaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirirken ve kişisel verileri işlerken şirketimiz içerisinde ve/veya şirketimiz tarafından uyulması gereken esasları belirlemektedir.

4. Şirketimiz, kendi bünyesinde bulunan kişisel veriler bakımından işbu politikaya ve/veya politikaya bağlı olarak uygulanacak prosedürlere uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. İşbu politikanın temel amacı, şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine, korunmasına yönelik yöntem ve/veya süreçlere ilişkin esasları belirlemektir.

6. İşbu politika, şirketimizin işlemekte olduğu kişisel verilere yönelik tüm faaliyetleri kapsar ve/veya söz konusu faaliyetlere uygulanır, kişisel veri niteliği taşımayan verilere uygulanmaz.

7. 6698 sayılı KVKK uyarınca ve veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, KVKK ve/veya ilgili mevzuatlar kapsamı dışına çıkılmadan 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

8. KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN İLKELERİ

Şirketimiz, kişisel verileri, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve ölçülülük esasına dayalı olarak işler.

Şirketimiz, kişisel verilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması için her türlü gerekli önlemleri alır ve veri öznesinin KVK düzenlemeleri kapsamında kişisel verilere yönelik değişiklik talep etmesi durumunda ilgili kişisel verileri günceller.

Kişisel verilerin işlenmesinden önce şirketimiz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği belirlenir. Bu kapsamda, veri öznesi KVKK kapsamında aydınlatılır ve gereken hallerde “açık rızaları” alınır.

Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve/veya ölçülü olması

şirket, kişisel verileri yalnızca KVKK kapsamında istisnai hallerde ve/veya veri öznesinden alınan açık rıza kapsamındaki amaç doğrultusunda ve/veya ölçülülük esasına uygun olarak işler. Veri sorumlusu, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işler ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan ve/veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemekten kaçınır.

Şirketimiz, kişisel verileri amaca uygun olarak gerektiği kadar muhafaza eder. Şirketimizin, KVKK’da öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süreden daha uzun bir süreyle kişisel verileri muhafaza etmek istemesi halinde, Şirket KVKK’da belirtilen yükümlülüklere uygun davranır.

Kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinir ve/veya anonim hale getirilir. İşbu halde, şirketimizin kişisel verileri aktardığı üçüncü kişilerin de kişisel verileri silmesi, yok etmesi yahut anonim hale getirmesi sağlanır.

Silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçlerinin işletilmesinden şirketimiz ve/veya şirketimiz tarafından yetkilendirilen kişiler sorumludur. Bu kapsamda çalışmaların yapılması için şirketimiz gerekli teknik ve idari prosedürleri oluşturur.

9. 6698 sayılı KVKK uyarınca, şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak ve/veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

10. Paylaştığınız kişisel veriler,

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gerekliliklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gerekliliklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;

Bankacılık ve elektronik ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme ve/veya yazılı işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme yukarıda belirtilen amaçlarla, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi ve/veya kuruluşlar; başta şirketimizin e-ticaret altyapısını sağlayan Nano Medya (Murat Taştan) olmak üzere, tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve/veya kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya veri işleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi ve/veya yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

11. Kişisel verileriniz,

İnternet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyadı, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgilerle; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, yazılı formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamdan;

Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve/veya sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki ve/veya sanal bir ortamda, yüz yüze, mesafeli, sözlü ve/veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

12. KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz;

KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün/hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

13. Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması;

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK ve/veya ilgili mevzuatlar kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere)  hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

14. Kişisel verilerin saklanması ve korunması;

Kişisel verileriniz, şirketimiz nezdinde yer alan veri tabanında ve/veya sistemlerde KVKK’nın 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşılmayacaktır. Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve/veya veri tabanlarını, KVKK’nın 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılım tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

15. Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması;

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda şirketimizin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

16. 6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları;

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibinin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir: Kişisel Veri Sahibi, şirketimize (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde ve/veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik ve/veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

17. Kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Ankara Ticaret Odası’nın --- sicil sayısında kayıtlı, --- mersis numarasına sahip, Macunköy Anadolu Bulvarı Gimat 12. Blok No:314 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Unutulmaz Besicilik Et ve Gıda Üretim Ticaret Pazarlama Limited Şirketi, KVKK kapsamında veri sorumlusudur. Şirketimiz tarafından atanacak veri sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında veri sorumluları sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.   

18. Kişisel veri sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

Telefon : (0312) 397 68 60

Faks : (0312) 397 68 61

E-posta :  unutulmazticaret@hotmail.com

 

Element

Güzel
Unutulmaz Anılar

Tanıtım Filmimiz

200 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ!